خدمات گوگل ادوردز

بسته ۱

50 درهم
کلمات کلیدی نامحدود
ادگروپ نامحدود
تعداد کمپین نامحدود
راهنمایی کامل قیمت گذاری
انجام بهینه سازی کامل
انجام تمام درخواست های مشتری
پشتیبانی ویژه تیکتی و تلگرامی

بسته 2

100 درهم
کلمات کلیدی نامحدود
ادگروپ نامحدود
تعداد کمپین نامحدود
راهنمایی کامل قیمت گذاری
انجام بهینه سازی کامل
انجام تمام درخواست های مشتری
پشتیبانی ویژه تیکتی و تلگرامی

بسته 3

200 درهم
کلمات کلیدی نامحدود
ادگروپ نامحدود
تعداد کمپین نامحدود
راهنمایی کامل قیمت گذاری
انجام بهینه سازی کامل
انجام تمام درخواست های مشتری
پشتیبانی ویژه تیکتی و تلگرامی

بسته 4

500 درهم
کلمات کلیدی نامحدود
ادگروپ نامحدود
تعداد کمپین نامحدود
راهنمایی کامل قیمت گذاری
انجام بهینه سازی کامل
انجام تمام درخواست های مشتری
پشتیبانی ویژه تیکتی و تلگرامی

بسته 5

1000 درهم
کلمات کلیدی نامحدود
ادگروپ نامحدود
تعداد کمپین نامحدود
راهنمایی کامل قیمت گذاری
انجام بهینه سازی کامل
انجام تمام درخواست های مشتری
پشتیبانی ویژه تیکتی و تلگرامی

بسته 6

2000 درهم
کلمات کلیدی نامحدود
ادگروپ نامحدود
تعداد کمپین نامحدود
راهنمایی کامل قیمت گذاری
انجام بهینه سازی کامل
انجام تمام درخواست های مشتری
پشتیبانی ویژه تیکتی و تلگرامی